رنگ آمیزی جداول بلوار اصلی ورودی شهر رودهن

واحد زيباسازي شهرداري رودهن در راستاي فضا سازي مناسب شهري و با در نظر گرفتن نياز شهروندان به شادابي و ايجاد تنوع در سطح شهر اقدام به زيباسازي و رنگ آميزي در معابر اصلي ورودي شهر رودهن نمود.

نظر شما !!