رنگ آمیزی المان ها در سطح شهر

رنگ آميزي المان های فلزی سطح شهر توسط واحدزیبا سازی شهرداري رودهن

نظر شما !!