دیدار شهردار رودهن و سرپرست اداره آموزش و پرورش

ديدار كاشف سرپرست اداره آموزش و پرورش بخش رودهن و هيئت همراه با اميري شهردار رودهن

نظر شما !!