ديدار پليس راهور شهر رودهن با #حنيفي شهردار رودهن


🔹در اين ديدار در خصوص مسائل و مشكلات ترافيكي شهر رودهن بحث و گفتگو شد.

نظر شما !!