ديدار مهندس قاسم ميرزايي نكو نماينده شهرستان هاي دماوند – فيروزكوه و رودهن در مجلس، اعضاي شوراي اسلامي شهر و هيت امناء شهر رودهن با مسولين درمانگاه حضرت محمد(ص) رودهن

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:مهندس قاسم ميرزايي نكو ، اعضاي شوراي اسلامي شهر و هيت امناء شهر رودهن با  خانم تيمور خواه مسول درمانگاه  و ديگر مسولين ديدار و گفتگو نمودند.
در اين جلسه مشكلات و كمبود هاي درمانگاه توسط اعضا با نماينده ي محترم شهرستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد در اولين فرصت جلسه ي ديگري با حضور دكتر آسيايي و مسول اورژانس و هيت امنا برگزار گردد.
همچنين در پايان خانم تيمور خواه مسول درمانگاه حضرت محمد (ص) از زحمات و پيگري هاي اعضاي شوراي اسلامي شهر و مهندس كچويي شهردار رودهن تشكر و قدرداني نمود.

نظر شما !!