ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن با جليلي رئيس شعبه تأمين اجتماعي رودهن

🔹به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن:ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر با #جليلي رئيس شعبه تأمين اجتماعي رودهن با هدف پيگيري و راه اندازي درمانگاه تخصصي تأمين اجتماعي در شهر رودهن برگزار گرديد.
🔹شايان ذكر است ،در جلسات هفته گذشته موضوع بيمارستان تأمين اجتماعي با حضور #رسولي_نژاد نماينده مردم شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه در مجلس مطرح و در دستور كار قرار گرفت.

نظر شما !!