حمل و نقل عمومی و ترافیک
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن IMG_3162.jpg است

بهنام بابایی رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری رودهن