جمع آوری مصالح در خورین

توسط شهرداری رودهن صورت گرفت :
جمع آوری مصالح ساختمانی در خورین به علت ساخت و سازهای غیر مجاز

نظر شما !!