جمع آوری دست فروشان مسکن مهر

توسط واحد #اصناف شهرداري رودهن صورت گرفت:

جمع آوري دست فروشان و برخورد قانوني با عوامل سد معبر در #مسكن_مهر_رودهن

نظر شما !!