جمع آوري كمك هاي مردمي شهر به مردم زلزله زده كرمانشاه

بازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر و مهندس كچويي شهردار رودهن ازمحل جمع آوري كمك هاي مردمي شهر به مردم زلزله زده كرمانشاه

نظر شما !!