جلسه کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری رودهن

جلسه كميسيون سرمايه گذاري شهرداري رودهن به منظور جذب سرمايه گذار و طرح هاي پيشنهادي با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر،اميري شهردار و ديگر اعضاء كميسيون در محل دفتر شهردار برگزار گرديد.
اميري شهردار رودهن با تأكيد بر اينكه جذب سرمايه گذاري بايد زمينه را براي تحقق بستر توسعه پايدار شهري رودهن فراهم كند.گفت:افزايش مشاركت و استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي و سرمايه گذران يكي از رويكرد هاي اصلي شهرداري رودهن محسوب مي شود.

نظر شما !!