جراي روكش آسفالت بلوار امام_علی (ع) و خیابان پشت مسجد امام علی (ع)مسکن مهر

📸 اجراي روكش آسفالت بلوار #امامعلی (ع) و خیابان پشت مسجد امام علی (ع)مسکن مهر رودهن توسط واحد #عمرانشهرداري_رودهن

نظر شما !!