توسط واحد خدمات شهری شهرداری_رودهن در حال انجام است

تعویض سطلهای زباله فرسوده و قراردادن سطلهای_جدید در سطح شهر

نظر شما !!