تلاش عوامل ستاد بحران شهرداری رودهن

تلاش بي وقفه عوامل ستاد بحران شهرداري رودهن به منظور پاكسازي و بازگشايي بلوار اصلي شهر و ديگر معابرپس از بارندگي هاي اخير و جاري شدن سيلاب به خيابان ها و بلوارهاي سطح شهر

نظر شما !!