تقدير ريس شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن از كارگر امانتدار شهرداري

تقدير ريس شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن از كارگر امانتدار شهرداري كه مبلغ قابل توجهي پول را به صاحبش بازگرداند.

 

نظر شما !!