تردد و عبور و مرور خودروها

جلوگیری از تردد خودروهای غیر بومی در ورودی رودهن از سمت مجتمع دانشگاه

نظر شما !!