تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر رودهن توسط شهرداری رودهن

نظر شما !!