تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

تخريب ساخت و ساز غير مجاز در حريم مهرآباد با همكاري مسكن و شهرسازي و شهرداري رودهن

نظر شما !!