تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

با دستور قضايي صورت گرفت:

تخريب ساخت و ساز غيرمجاز حريم روستاهاي مهرآباد و چناران توسط شهرداري رودهن و با همكاري نيروي انتظامي

نظر شما !!