تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز

تخریب و آزاد سازی بخش وسیعی از پلاک ۱۱ گلاهک به دستور مقام محترم قضایی توسط عوامل مرتبط با ستاد مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز

نظر شما !!