تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز

در راستاي مقابله با ساخت و سازهاي غير مجاز و با دستور قضايي صورت گرفت

تخريب ساخت و سازهاي غير مجاز در خيابان مهديخاني توسط شهرداري_رودهن و با همكاري اداره راه و شهرسازي شهرستان دماوند

نظر شما !!