تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز

تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم شهر رودهن توسط جهاد کشاورزی و شهرداری رودهن

نظر شما !!