تخریب ساخت و سازهای غیر مجازدر چناران

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای چناران توسط شهرداری رودهن و دیگر عوامل مرتبط با ستاد مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز

نظر شما !!