تجليل اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن از زحمات و تلاش هاي مهرداد_حنيفي

بابت حضور چندين ساله در شوراي اسلامي شهر رودهن

لازم به ذكر است كه پيش از اين #مهرداد_حنيفي در سمت رئيس شوراي اسلامي شهر رودهن فعاليت داشته و با معرفي اعضاي شوراي شهر و با حكم استاندار تهران به عنوان شهردار جديد رودهن منصوب گرديد.

نظر شما !!