تبصره

به استناد تبصره ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری رودهن مورد تصویب و طی نامه شماره ۵۶۲۸۴۵/۰۱/۹۷ مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ استانداری ابلاغ گردید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری مراجعه گردد.

نظر شما !!