به منظور تامين منابع و افزايش درآمدهاي پايدار صورت گرفت

برگزاري دومين نشست افزايش درآمد و شوراي معاونين و مديران شهرداري رودهن

نظر شما !!