به مناسبت هفته منابع طبیعی و درخت کاری صورت گرفت

کاشت نهال توسط اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن در محوطه مرکز مطالعات و تحقیقات رودهن

نظر شما !!