به مناسبت روز شهرداري ها و دهياري ها صورت گرفت

تجليل اعضاي شوراي اسلامي شهر رودهن از مهندس كچويي شهردار

نظر شما !!