برگزاری هفتمین جلسه تعالی سازمانی شهرداری رودهن

هفتمین جلسه کمیته تعالی سازمانی شهرداری رودهن با حضور کلیه اعضا در دفتر شهردار برگزار گردید و در خصوص مدل تعالی ، نیازها و ضرورت ها و نیز آمادگی جهت ارزیابی بحث و تبادل نظر شد و مشاور طرح در این خصوص به ارائه آموزش پرداختند .

نظر شما !!