برگزاری جلسه مشورتی و ساماندهی کنترل ساختمان و پلیس ساختمانی  در دفتر شهردار

جلسه ی مشورتی، برنامه ریزی و ساماندهی کنترل ساختمان و پلیس ساختمانی با حضور شهردار ،پرسنل کنترل کیفیت و پلیس ساختمان ،مسئول بازرسی و مسئول حراست در دفتر شهردار برگزار شد.
شهردار رودهن افزود : پليس ساختمان به عنوان بازوي اجرائيات شهرداري، اصلي ترين واحد مقابله و جلوگيري از تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز محسوب مي شود و در مواقعي که تخلف صورت گرفته شامل نقض مقررات شهرداري و شهرسازي است، پليس ساختمان مي بايست بر اساس مقررات و ضوابط حاكم با اين موارد برخورد نمايد.

نظر شما !!