برگزاری جلسه رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) رودهن با اعضای شورای اسلامی شهر رودهن

برگزاری جلسه عزیزی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) رودهن با اعضای شورای_اسلامي_شهر_رودهن.

در این جلسه بر موضوعاتی چون توجه ویژه به نیازمندان در اوضاع و شرایط کنونی جامعه و تبلیغات محیطی در سطح شهر پیرامون موضوع زکات و صدقات و حمایت از محرومین و نیازمندان با همکاری شورای اسلامي شهر، بحث و تبادل نظر گردید.

نظر شما !!