برگزاري جلسه پيرامون راهكارهاي  درآمدي شهرداري با حضور مهندس كچويي شهردار و مسولين واحد ها
نظر شما !!