برگزاري جلسه كميته فني شهرداري رودهن با حضور ريس شوراي اسلامي شهر و شهردار رودهن

نظر شما !!