برخورد با ساخت وساز های غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن :اقدام جدی شهرداری رودهن در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز مغایر با اصول و ضوابط فنی و شهرسازی

نظر شما !!