باز کردن خروجی اضطراری کانال بلوار شریعتی

نظر شما !!