بازدید مشترک نمایندگان اداره کل مدیریت بحران استان تهران

بازديد مشترك نمايندگان اداره كل مديريت بحران استان تهران و مسئول ستاد مديريت بحران شهرستان دماوند از  امكانات،تجهيزات و ماشين آلات شهرداري درخصوص ارائه راهكارهاي مناسب به منظور خدمات رساني بهتر و مقابله با بحران در شهر رودهن

نظر شما !!