بازدید فرمانداران و شهرداران دماوند و پردیس از احداث مرکز نگهداری سگهای بلا صاحب

بازدید فرمانداران و شهرداران شهرستان های دماوند و پردیس از روند احداث مرکز نگهداری سگهای بلا صاحب در منطقه گندک

نظر شما !!