بازدید شورا و شهردار از سطح شهر

بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن از سطح شهر و بررسی نواقص و مشکلات شهری

نظر شما !!