بازدید شهردار ازسطح شهر رودهن

بازدید میدانی موسوی منش شهردار رودهن به همراه مسئولین واحدهای اجرایی شهرداری ازسطح شهر رودهن باهدف بررسی و رسیدگی به مشکلات و مسائل شهروندان

نظر شما !!