بازدید سرپرست شهرداری رودهن از ریزش دیوار در مسکن مهر

بازديد بابايي سرپرست شهرداري رودهن از ريزش ديوار حائل در مجتمع مسكوني ساتراب در مسكن مهر رودهن جهت تعيين تكليف و ايمن سازي ريزش ديوار

نظر شما !!