بازدید سرزده طاهری نسب از شهرداری رودهن

بازدید سرزده طاهری نسب مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران از شهرداری رودهن

نظر شما !!