بازدید بازرسی شهرداری از اجرای لکه گیری و آسفالت

بازدید و کنترل واحد بازرسی شهرداری از اجرای لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر رودهن

نظر شما !!