بازدید اعضا ی شورا و شهردار رودهن از مرکز آموزش علمی کاربردی

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رودهن از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری رودهن
در این دیدار مسئولین در خصوص مسائل و مشکلات مرکز آموزش علمی کاربردی بحث و گفتگو نمودند .

نظر شما !!