بازدید اعضای شورا از عملیات لکه گیری

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر رودهن از روند اجرای عملیات لکه گیری و آسفالت ورودی شهر رودهن از سمت آبعلی

نظر شما !!