بازدید اعضای شورا از سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رودهن:
بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر رودهن از سطح شهر و بررسی نواقص و مشکلات شهری

نظر شما !!