بازدید  اعضای شورای شورای اسلامی شهر وکچویی شهردار رودهن از روند اجرای پل کابلی نمیر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن : با توجه به اتمام مراحل پایانی و برنامه زمان بندی تعیین شده ، از روند نصب عرشه بازدید به عمل آمده و مقرر گردید تا هفته دولت پروژه مذکور افتتاح گردد .

نظر شما !!