بازدید اعضای شورای شهر و مهندس کچویی شهردار از نمایشگاه هنرهای دستی شهر رودهن

نظر شما !!