بازدید اعضای شورای اسلامی  شهر و سرپرست شهرداری از ریزش دیوار حائل در مسکن مهر

بازديداعضاي شوراي اسلامي شهروبابايي سرپرست شهرداري رودهن ازريزش ديوارحائل درمجتمع مسكوني ساتراب درمسكن مهررودهن
دراين بازديدمسئولين نسبت به شروع هرچه سريعترعمليات اجرايي ورفع خطراحتمالي ريزش ديوارتأكيد داشتند.

نظر شما !!