بازدید از پل کابلی روگذر جاده فیروزکوه

بازدید سلیمانی بازرس ویژه درمان تامین اجتماعی ، قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم در مجلس ، اعضای شورای اسلامی شهر و کچویی شهردار رودهن و جمعی از معتمدین از پل کابلی روگذر جاده فیروزکوه

نظر شما !!