بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر رودهن – کچویی شهردار و رسولی مسئول عمران شهرداری رودهن از روند اجرایی پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری در هفته دولت

نظر شما !!